mái bạt xếp hà tĩnh

MÁI BẠT XẾP                                                                               MÁI BẠT XẾP

                                                     MS:MBX19001                                                                     MS:MB19023

 MÁI BẠT XẾP                                                                     MÁI BẠT XẾP

MS:MBX19001                  

             MS: MB19910                                                                               MS: MB19912

 MÁI BẠT XẾP                                                                    MÁI BẠT XẾP

                 

              MS: MNMB19004                                                                              MS:MB19901

  MÁI BẠT XẾP                                                                              MÁI BẠT XẾP

                   

                  MS: NX11991                                                                             MS:MB18091

MÁI BẠT XẾP                                                                      MÁI BẠT XẾP

                          

                MS:MBX12349                                                                         MS:MBX12359

MÁI BẠT XẾP                                                                        MÁI BẠT XẾP

                     

                     MS:MBX12901                                                                 MS: MBX14567

 MÁI BẠT XẾP                                                                          MÁI BẠT XẾP

                

                   MS: MBX10893                                                                       MS:MBX20994

 MÁI BẠT XẾP                                                                           MÁI BẠT XẾP

                   

               MS:MBX21109                                                                              MS:MBX32109

 MÁI BẠT XẾP                                                                                MÁI BẠT XẾP

 

                      

 MS:MBX23461                                                                            MS:MBX23462

                   MÁI BẠT XẾP                                                                                MÁI BẠT XẾP

                        

                     MS:MBX23463                                                                            MS:MBX23464

   MÁI BẠT XẾP                                                                                MÁI BẠT XẾP

                              

                   MS:MBX23465                                                                            MS:MBX23466

MÁI BẠT XẾP                                                                                MÁI BẠT XẾP

                               

              MS:MBX23467                                                                            MS:MBX23468

MÁI BẠT XẾP                                                                                MÁI BẠT XẾP

                                

              MS:MBX23469                                                                            MS:MBX23470

MÁI BẠT XẾP                                                                                MÁI BẠT XẾP

                                

          MS:MBX23475                                                                            MS:MBX23476

MÁI BẠT XẾP                                                                                MÁI BẠT XẾP

                       

MS:MBX23469                                                                            MS:MBX23470

MÁI HIÊN DI ĐỘNG                                                                      MÁI HIÊN DI ĐỘNG

                                  

MS:MH23471                                                                            MS:MH23472

MÁI HIÊN DI ĐỘNG                                                                      MÁI HIÊN DI ĐỘNG

                            

MS:MH23473                                                                            MS:MH23474

MÁI HIÊN DI ĐỘNG                                                                      MÁI HIÊN DI ĐỘNG

                             

                        MS:MH23476                                                                            MS:MH23477

MÁI HIÊN DI ĐỘNG                                                                      MÁI HIÊN DI ĐỘNG

                      

MS:MH23478                                                                            MS:MH23479

 NHÀ XƯỞNG                                                                                  NHÀ XƯỞNG

                               

MS:NX23480                                                                           MS:NX23481

NHÀ XƯỞNG                                                                                  NHÀ XƯỞNG

                          

MS:NX23482                                                                         MS:NX23483

NHÀ XƯỞNG                                                                                  NHÀ XƯỞNG

                     

MS:NX23484                                                                        MS:NX23485